Invatare pe tot parcursul vietii – programul ERASMUS

Erasmus abordează nevoile de predare și plasamentele studențești transnaționale în întreprinderi, precum și în instituții și organizații ce furnizează sau facilitează astfel de activități educaționale și de formare. Este parte a programului Învățare pe tot parcursul vieții (2007-2013), care sprijină proiectele și activitățile ce stimulează interschimbul, cooperarea și mobilitatea între sistemele de educație și formare din cadrul Uniunii Europene.

Obiective specifice

 • sprijinirea realizării unei Zone europene a învățământului superior
 • consolidarea contribuției învățământului superior și a formării profesionale la procesul de inovare

  Obiective
  operaționale
 • creșterea calității și a volumului mobilităților studențești și personalului didactic
 • creșterea calității și a volumului cooperării multilaterale între instituțiile de învățământ universitar din Europa
 • creșterea gradului de transparență și compatibilitate între diplomele universitare și calificările profesionale obținute în Europa
 • creșterea calității și volumului cooperării între instituțiile de învățământ universitar și întreprinderi
 • facilitarea dezvoltării de practici inovatoare în învaățământul universitar și în formarea profesională la nivel terțiar și transferul acestor practici de la o țară la alta
 • sprijinirea dezvoltării de conținuturi, servicii, pedagogii și practici inovatoare și bazate pe TIC (tehnologia informației și comunicării).

  Grupul  țintă:
 • studenți
 • instituții de învățământ superior, potrivit criteriilor stabilite de fiecare stat membru
 • personal didactic, formatori, personal nedidactic din instituțiile sus-menționate
 • asociații și reprezentanți ai celor implicați în învățământul universitar, inclusiv asociații ale studenților, universităților, personalului didactic
 • întreprinderi, parteneri sociali
 • organizații publice și private, organizații non-profit, ONG-uri
 • centre de cercetare și instituții implicate în învățarea pe tot parcursul vieții
 • organisme ce oferă servicii de orientare, consiliere și informare

  Programul Erasmus sprijină următoarele acțiuni:

 • Mobilități care pot include:
 • mobilități studențești în scopul studierii în instituții universitare din statele membre
 • plasamente studențești în întreprinderi, centre de formare profesională, centre de cercetare și alte organizații
 • mobilități ale personalului didactic pentru misiuni de  predare în instituții partenere de învățământ superior din străinătate
 • formarea personalului didactic și nedidactic în instituții de învățământ superior și întreprinderi, programe intensive Erasmus organizate pe baza multilaterală
 • Proiecte multilaterale axate, printre altele, pe inovație, experimentare și schimb de bună practică în domeniile menționate în obiectivele specifice și operaționale
 • Rețele tematice conduse de consorții ale instituțiilor universitare, reprezentând o disciplină sau un domeniu interdisciplinar (‘Rețele Tematice Erasmus’), care urmăresc dezvoltarea de noi concepte și competențe de învățare. Astfel de rețele pot include, de asemenea, reprezentanți din alte instituții publice sau întreprinderi ori asociații.
 • Măsuri acompaniatoare: alte inițiative ce vizează promovarea obiectivelor programului Erasmus

  Care sunt acțiunile Erasmus?

Acțiuni Erasmus Data limită pentru depunerea proiectelor
Mobilități individuale:  
– Carta Universitară Erasmus  a fost 29 martie 2012          Contactați AN
– Mobilități studențești cu scopul studiului  8 martie 2013
– Plasamente studențești în întreprinderi, centre de formare profesională, centre de cercetare și alte organizații  8 martie 2013
– Mobilități ale personalului didactic pentru misiuni de predare în instituții de învățământ superior  8 martie 2013
– Formarea personalului didactic și nedidactic în instituții de învățământ superior și întreprinderi  8 martie 2013
– Programe intensive  8 martie 2013
– Cursuri intensive de limba (EILC)  1 februarie 2013
– Organizarea mobilităților  
Proiecte multilaterale:  a fost  31 ianuarie 2013
– Dezvoltarea programelor de studiu  
– Cooperarea între universități și întreprinderi  
– Modernizarea învățământului superior  
– Campusuri virtuale  
Rețele tematice  a fost 31 ianuarie 2013
Măsuri acompaniatoare  a fost 31 ianuarie 2013

Cum se aplică:

 • Studenții care doresc să studieze sau să efectueze un stagiu în străinătate trebuie să contacteze biroul de relații internaționale (Biroul pentru Programe Comunitare) din cadrul universității la care studiază și să ceară mai multe informații despre program. Aceste birouri oferă informații despre toate schimburile în care este implicată instituția (de exemplu ce universități, ce facultăți, în ce țări etc.). Nu există date limită pentru cererile studenților, deoarece fiecare universitate își organizeaza procedura de selecție în mod independent.
 • Instituțiile de învățămant superior care doresc să participe în programul Erasmus trebuie să dețină Carta Universitară Erasmus (EUC). Formularul de aplicare pentru Carta Universitară Erasmus trebuie să fie trimis prin instrumentul online de trimitere al Agenției Executive. Accesați acest link pentru informații suplimentare: http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/index_en.htm
 • Organismele intermediare care organizează plasamente pentru studenți pot aplica fără a li se solicita Carta Universitară Erasmus.

  Consultați Ghidul LLP 2013 pentru detalii despre acțiuni și modalități de participare.
  Contactați Agenția Națională pentru informații suplimentare. O listă a acestora poate fi accesată la adresa: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html

  În România, programul este implementat de către Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – ANPCDEFP (Departamentul Erasmus)

Mai multe informații despre Erasmus: http://www.llp-ro.ro/?d=42